درباره شهرداری

.شهر تشان از شهرهای تازه تأسیس استان خوزستان و درفاصله تقریباً 40کیلومتری شهرستان بهبهان قرار دارد