واحد امور اداری

واحد اداری


مسئول امور اداری 
آمنه باولی بهمئی
کارشناس نرم افزار کامپیوتر
سابقه کار: یک سال در فنی و حرفه ای شهرستان امیدیه
 چهارسال سابقه کار در شهرداری تشان در پست مسئول امور اداری