واحد مالی

واحد مالی

مسئول امور مالی
هدایت طیب
کارشناس حسابداری
سه سال سابقه حسابداری در شرکت جهاد نصر کرمان
 پنج سال سابقه کار در شهرداری تشان