فن آوری اطلاعات

فن آوری اطلاعات


حسین مالکی

ü      لیسانس نرم افزار کامپیوتر

ü      مسئول واحد فن آوری اطلاعات

              سوابق کاری

ü      کارشناس فنی مخابرات به مدت پنج سال

ü      مربی فن حرفه ایی به مدت دوسال