شهرسازی و معماری

عمران شهری

مسئول امور فنی و شهرسازی
عبدالصادق باولی فردیان
کارشناس عمران
سوابق کاری: ناظر بنیاد مسکن به مدت هفت سال
کارشناس عمران شهرداری تا کنون
پنج سال سابقه کار در شهرداری تشان
******************************************

مسئول امورشهرسازی
نجمه جمشیدی
کارشناس معماری
سابقه کاری:دوسال مسئول امور اداری  
     سه سال سابقه در پست کارشناس شهرسازی