اماکن عمومی

اماکن عمومی شهر تشان

اداره

آدرس

تلفن

مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی تشان

 

کوی مشهد خیابان شهیدان شجاعی

52807266

اداره گاز

 

کوی ثار الله خیابان حسین پناهی

 

52807791

اداره آبفار

کوی مشهد خیابان شهیدان شجاعی

52807339

 

کتابخانه عمومی پیامبراعظم(ص)

 

کوی مشهد بلوار شهدا

 

---------

بخشداری

 

کوی مشهد بلوار شهدا

52807677

شهرداری

کوی مشهد بلوار شهدا

52807766

اداره جهاد کشاورزی

 

کوی طالقانی بلوار شهدا

52807255

اداره بهزیستی

کوی ثارالله بلوار شهدا

52807595

مرکز مخابرات و پست بانک

 

کوی مشهد بلوار شهدا

52807333