خدمات شهری

خدمات شهری

 یعقوب بابلی
لیسانس معماری
کارشناس خدمات شهری
سابقه کار در شهرداری تشان سه سال